Pozadie
Pozadie

O společnosti

O společnosti

Sledujte nás

Sledujte nás

Obchodní podmínky

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vybavit závaznou objednávku a odeslat objednaný tovar na adresu uvedenou v této objednávce a to v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od jejího vystavení, pokud nebude dohodnutý jiný termín dodání. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vybavení závazné objednávky, pokud je doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje jsou zpracovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení tovaru anebo služeb, anebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa ......
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem korektního vybavení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinný zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
 6. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopě na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových správ na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním anebo zasíláním adresné pošty na kontaktní adresu.
 7. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolaní se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme anebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na marketingové účely. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.dizajnovazrcadla.cz, pokud neučinil žádnou objednávku, a to na základě emailové žádosti.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupujícím je každý zákazník, FO či PO, který se zaregistruje na www.dizajnovazrcadla.cz a udělá závaznou objednávku. Na základě objednávky kupujícího se uzavírá kupní smlouva. Každá objednávka musí obsahovat: v případě fyzické osoby jméno kupujícího, přesnou poštovní adresu, v případě právnické osoby její název, kontaktní osobu a fakturační adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Dále musí kupní smlouva obsahovat telefonní číslo, objednávací kód tovaru (pokud ho má tovar přidělený), počet kusů, datum vystavení objednávky a způsob úhrady. Prodávající objednávky vybavuje v pořadí, v jakém přicházejí. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednaný a zaslaný tovar a zaplatit celkovou cenu za objednaný tovar a další poplatky jako poštovné, balné, anebo jiné uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednaný tovar podle bodu 2. 2., prodávající má právo pozastavit vybavování dalších objednávek tohoto kupujícího, případně odmítnout. Prodávající může zrušit závaznou objednávku anebo její část v případě, že se objednaný tovar už nevyrábí, nedodává anebo je dlouhodobě nedostupný.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupující může kromě běžně dodávaného tovaru individuálně uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, předmětem které je zhotovení tovaru podle osobitých požadavek kupujícího, tovar vyrobený na míru anebo určený osobitě pro jednoho spotřebitele (dále jen jako „tovar zhotovený na zakázku“). Tato skutečnost je vyznačená na stránce e-shopu při popise a specifikaci hlavních vlastností tovaru zhotoveného na zakázku pojmem „výroba na zakázku“ anebo „výroba na míru“. Z charakteru tovaru zhotoveného na zakázku vyplývají individuální podmínky prodeje uvedené v relevantních právních předpisech a těchto obchodních podmínkách. Tovar nabízený prodávajícím je možné objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře nacházejícího se na internetové stránce provozovatele, objednávkou zaslanou mailem anebo telefonicky.

Elektronická objednávka

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybraný tovar umístí do košíku kliknutím „Do košíku“. Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku zvolí způsob dokončení objednávky s registrací anebo bez registrace na internetovém obchodě. Následně vyplní fakturační údaje, dodací informace, způsob dopravy a platby. Po revizi objednávky a potvrzení obchodních podmínek ji závazně objedná kliknutím na „Závazně objednat s povinností platby“. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.

E-mail

Při objednávce zaslané mailem kupující vyplní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu. Dále kupující uvede název tovaru, popis tovaru, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.

Telefonická objednávka

Objednávku uskutečněnou telefonicky je potřebné potvrdit e-mailem. Potvrzující e-mail obsahuje jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, název tovaru, popis tovaru, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.
 • Telefonickou objednávku anebo objednávku zaslanou e-mailem prodávající manuálně vloží do administrace e-shopu, čím se objednávka považuje za doručenou.
 • Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoli prostředku dálkové komunikace je závazná. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl obeznámený s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 • Přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje číslo a souhrn objednávky. Ihned po přijetí objednávky prodávající prověří osobu kupujícího a dostupnost tovaru.
 • Následně potvrdí uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, a to elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
 • Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit anebo zrušit ji lze jen na základě dohody obou smluvních stran anebo se zákonných důvodů.
 • Objednávku, předmětem které je dodání tovaru vyrobeného na zakázku, není možné stornovat.

4. STORNO POPLATKY, PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY

Pokud kupující odešle závaznou objednávku na výrobek/tovar a závazně ji potvrdí emailem, a už byly vynaloženy náklady u prodávajícího (závazné objednání tovaru u dodavatele anebo vyexpedování tovar, který kupující nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených v způsobu dodání) bude mu vystavena faktura – storno poplatek ve výšce 30% z celkové hodnoty objednaného tovaru + vyúčtování přepravních nákladů které byly vynaloženy na zaslání a vrácení nepřevzatého tovaru od dopravce. Tímto odstavcem VOP nejsou dotknuty zákonem garantované práva spotřebitele, jedná se o Právo na náhradu škody podle § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občanského zákoníku. S odesláním tovaru budou zaslané také podklady, návod, info k údržbě. Doklady Předfaktura a Doklad k přijaté záloze budou doručeny předem. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH dostane kupující nejpozději do 14 dnů od přijetí tovaru. Všechny ceny jsou včetně 20% DPH.

5. VRÁCENÍ TOVARU - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající - je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti tovaru, anebo pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel tovaru dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnili realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy anebo z důvodů vyšší moci anebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něho spravedlivě požadovat není schopný dodat tovar zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami. Prodejce je povinný o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a vrátit mu už zaplacenou zálohu za tovar dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.
Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 15 pracovních dnů od převzetí tovaru podle kapitoly 5. těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomovém prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji"). Kupující – spotřebitel má právo v rámci této lhůty tovar rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít tovar používat a následně ho vrátit prodávajícímu.
a.) Odstoupení od smlouvy musí kupující udělat písemnou formou. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházející bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci tovaru, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovou adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinný doručit prodávajícímu tovar spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obale ve formě pojištěné zásilky.
b.) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu tovar, který není použitý, nachází se v originálním zapečetěném původním obalu a není poškozený anebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za tovar uvedený v závazném akceptovaní objednávky anebo její část ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení tovaru prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu tovar, který je poškozený anebo neúplný (např. rozbité zrcadlo, obitý nebo jinak poškozený rám, chybějící spojovací materiál a pod.), vrátí prodávající kupujícímu už zaplacenou kupní cenu za tovar uvedený v závazném akceptování objednávky anebo její část sníženou o hodnotu opravy na uvedení tovaru do původního stavu ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení tovaru prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
c.)Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu za tovar bez ceny za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním tovaru. Tím se rozumí poštovné kurýrem anebo logistickou společností. Náklady na dopravu a dodaní tovaru nejsou předmětem "bezdůvodného odstoupení od smlouvy do 7 dní).
d.)Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě tovaru zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele, anebo tovaru určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele, anebo tovaru, který vzhledem na jeho vlastnosti není možné vrátit.

PODMÍNKY DORUČENÍ

Prodávající považuje objednávku za závaznou tehdy, když kupující zašle svou objednávku elektronickou formou, emailem anebo objednávku objedná telefonicky. Na základě objednávky bude kupujícímu vystavená zálohová faktura (pokud se předem nedohodne jinak) v celkové výšce ceny tovaru a po jejím uhrazení začíná plynout dodací lhůta, která je znázorněná v každém popisu tovaru (pokud není je dohodnutá telefonicky anebo emailem jinak). Zálohovou platbu považuje prodávající za uhrazenou až tehdy, když mu bude připsána na jeho bankový účet. Doručení tovaru kupujícímu bude oznámeno telefonicky, anebo prostřednictvím e-mailu.

6. SPŮSOBY PLATBY

Před převzetím tovaru – předem bankovním převodem. Cenu objednávky můžete uhradit předem bankovním převodem ze svého bankovního účtu anebo přímým vkladem na náš bankovní účet vedený v Československé obchodní bance a.s. Jako variabilní symbol platby udávejte vždy variabilní symbol, který Vám byl přidělený v předfaktuře. Pokud nedojde k platbě do 10 pracovních dnů, má prodávající právo, po předešlém upozornění kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že prodávající akceptuje bankou potvrzený příkaz k úhradě, zodpovídá kupující za to, že příkaz byl vystavený s termínem splatnosti ihned a na účte je dostatek finančních prostředků k okamžitému uskutečnění platby.
Doručení v rámci Česka:
Dodaní kurýrem GEIS CZ s.r.o.

Cena za doručení je 300,00 Kč v rámci celého Česka.

 • Dva pokusy o doručení
 • Ručení za každý balík až do 65 000,00 Kč
 • Telefonické avízo - příjemce zásilky, v den doručení kurýrská služba telefonicky informuje o době doručení zásilky.

Dodání tovaru v rámci ČR:

Tovar je doručený kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti GEIS. Po dohodě kupujícího s prodávajícím je možné způsob doručení pozměnit. Tovar je při dopravě bezpečně zabalený v námi navrženém bezpečnostním kartonovém a pěnovém obale. Při přebírání tovaru je kupující povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu. Reklamaci mechanicky poškozeného tovaru je zákazník povinný uplatnit ihned při převzetí tovaru. Rovněž je nutné ihned reklamovat neúplnost tovaru. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán ohled. Při převzetí balíku od přepravce se nedoporučuje ihned zkontrolovat, jestli vnější obal balíku není poškozený. Pokud byl balík, anebo jeho obsah poškozený, je potřebné s dopravcem sepsat zápis za účelem náhrady škody za poškozený tovar. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení tovaru nebudou akceptované. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně tovaru.

7. ZÁRUKA A REKLAMACE

Viď Viď reklamační pořádek.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ A DALŠÍ USTANOVENÍ

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky obeznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním pořádkem a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, nezodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti anebo žádné jiné nepřímé anebo pozdější ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy anebo vzniknuté jiným způsobem. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Zb. ve znění pozdějších zákonných úprav zůstávají těmito podmínkami nedotknuté. Právní vztahy a podmínky, jako i případné spory vzniknuté z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního anebo Občanského zákoníku. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Všechny texty produktů, videa produktů a upravené obrázky na této stránce www.dizajnovazrcadla.cz jsou chráněné Copyright ©. Tyto maloobchodní podmínky získávají platnost dne 1.1.2017.

Máte jakékoli dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem zrcadla? Zavolejte nám, nebo nám napište.